.: گلــرودبار :.

۱ مطلب در تیر ۱۳۹۴ ثبت شده است

ما از خدا هستیم همه ،همۀ عالم از خداست، جلوۀ خداست؛ و همه عالم به سوی او بر خواهد گشت.پس چه بهتر که برگشتش اختیاری باشد و انتخابی، و انسان انتخاب کند شهادت را در راه خدا ،و انسان اختیار کند موت را برای خدا، و شهادت را برای اسلام .شادی روح شهدا صلوات


  • سیدجواد جلیلی گلرودباری