.: گلــرودبار :.


آغوزدار جوانی

بوکون طوری جوانی زندگانی

که پیری بی کس و تنخا نمانی

طبیعت زنده به وقتی دوچلکه

نیبه زنده اغوز دار جوانی

اگر تی کله تان منطق فرو شه

خرم حرفا واسی تی گوش دگانی

بوکون با خویش و بیگانه محبّت

کلاچ به کشکرت با مهربانی

جوانی بختر از گنج و طلایه

جوانی قد را وا بختر بدانی

تی دس ، تی پا، تی هایکل تا داره زور

تلاشی ، کوششی ، جهدی، تکانی

پکر بستان نمر از بی کسی هیچ

تی کس تی همّت وفکر و جوانی

چره دایم دچسبی رختخوابا

تی آیندا بوکون ترسیم فانی

محمد شریفی((فانی))


*******

بهار بومه

اوی گیل مرد بهار بما تی خونه

ویریس بیشیم دنبال آب و دونه

بولبول چاپ چاپ دیپیته باغون

گول عروس بزا خو زلف شونه

جینجیرجیسگی دوخونه ده ویریسید بهار بما

با صلوات و با سلام دونه به تموم بیجار بما

بهار بما بهاربما  دوواره گول ببار بما

روخانه کول بنفشه گول بازم قطار قطار بما

بوشو زمستون د بهار گیل مرد

الان تی وخت کشت و کار گیل مرد

می نون ساروق تی سرجی نا

می دیل همش تی ورجی نا

الون تی وخت حرکت

ای بنازم تی غیرت

تی داز  و  گرباز و گیر ویریس ده وخت کار بما


*******

بوله بوله

بولهِ بولهِ عرق بوکون فرده بیجار کارَ

مشت علی بیجار سر هنده گیرفتارَ

بولهِ بولهِ عرق بوکون مرزَ بوبوردِ آب

سبزی باغِ سبزی هَمَ هَندِ بوخوردِ راب

بوله بوله عرق بوکون ویریسه گرمش باد

جنگل آتیش بگیته ای داد ای بیداد

بوله بوله عرق بوکون گو دکته باغَه

مشت ولی کوتوم سر خستگیجی خوابَ

بوله بوله عرق بوکون سه شنبه بازارَ

صفرا عاروس بازار سر خالی ساکِ دارَ

بوله بوله عرق بوکون زندگی تاسیونه

دروغگویی، ریا کاری به خاطیر نونه

بوله بوله عرق بوکون عرق نوکونه کس

کُل دار بونه آغوزه خورده دَرَ ناکس

بوله بوله عرق بوکون زمانه برگشتهَ

بازاکونن ریفاقونم  کس به کس موشتهَ

بوله بوله عرق بوکون فردِ بیجارکارَ

هرته خوشونَ چیک زَنَه گُو دَکتِ بازارَ

 

 *******


ادامه دارد ...